Legea nr. 131 din 30 iunie 2010

- pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr. 89/1998 -

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I

Legea apiculturii nr. 89/1998 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 30 aprilie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 20

În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, vor fi elaborate norme metodologice orientative privind polenizarea culturilor agricole entomofile cu ajutorul albinelor."

2. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21 1 , cu următorul cuprins:

"Art. 21 1

Regulamentul privind organizarea stupăritului în România este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege."

3. După articolul 24 se introduce anexa "Regulament privind organizarea stupăritului în România" cu următorul cuprins:

"- ANEXĂ: REGULAMENT privind organizarea stupăritului în România

Art. 1

În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) apicultura - ramură agricolă din sectorul zootehnic ce cuprinde activitatea de creștere, ameliorare și exploatare a albinelor melifere; știința care se ocupă cu creșterea și îngrijirea rațională a albinelor, în scopul folosirii produselor lor;

b) produse apicole - mierea de albine, polenul, păstura, lăptișorul de matcă, apilarnilul, ceara, propolisul, veninul de albine;

c) apicultor - persoană care practică apicultura și care poate deține, crește sau exploata familii de albine;

d) stup - cutia sau containerul standardizat care adăpostește familia de albine în perioada de creștere și exploatare;

e) familie de albine - unitatea biologică alcătuită din albine lucrătoare, matcă, trântori și care este adăpostită într-un stup/container standardizat;

f) stupină - un ansamblu unitar de familii de albine - stupi/loc unde se cresc albinele, unde sunt amplasați stupii și toate instalațiile anexe;

g) vatra de stupină - locul de amplasare a unei stupine permanente sau temporare;

h) stupină staționară/permanentă - stupina amplasată de obicei în locul unde albinele iernează;

i) stupină temporară - stupina transportată și amplasată temporar lângă sursele melifere pentru perioada de cules și mutată ulterior în alt loc;

j) bază meliferă - resursa naturală meliferă alcătuită din flora spontană și plante cultivate;

k) polenizarea plantelor - tehnologie agrotehnică prin care se asigură fecundarea plantelor entomofile în scopul sporirii producției de semințe, fructe și legume;

l) plante/floră entomofilă - plante ce se polenizează cu ajutorul insectelor, inclusiv al albinelor;

m) stupăritulpastoral/transhumanta - verigă tehnologică în activitatea de producție apicolă, care cuprinde una sau mai multe deplasări ale stupinei temporare în cursul unui an;

n) stupăritul staționar/permanent - verigă tehnologică în activitatea de producție apicolă în care stupina se menține pe vatra de stupină staționară/permanentă;

o) rasă de albine - populația de familii de albine de origine comună suficient de numeroasă pentru creșterea "în sine", care are un genofond comun și posedă anumite particularități fenotipice, adaptată condițiilor pedoclimatice și florei melifere din zona respectivă;

p) familie de albine de elită - familii de albine cu performanțe superioare, de rasă pură, care transmit constant, prin descendență, însușirile respective;

q) stupină de elită - stupină cu familii de albine de elită, confirmate prin documentația de evidență zootehnică și care a fost atestată oficial conform legislației în vigoare;

r) stupină de reproducție - stupină producătoare de mătci selecționate împerecheate în care se multiplică materialul genetic de la familii de albine cu performanțe superioare, de rasă pură, din stupina de elită;

s) matcă - singurul individ femelă din familia de albine cu organe reproducătoare complet dezvoltate, capabilă să se împerecheze și să depună ouă fecundate.

Art. 2

(1) Stupăritul staționar se referă la practicarea apiculturii pe vatra fixă, constând în amplasarea stupilor pe toată perioada sezonului activ, cât și pe perioada de iernare pe aceeași vatră.

(2) Vatra permanentă poate fi amplasată pe un teren proprietate privată sau pe un teren aflat în concesiune, închiriere, comodat, scoatere temporară din folosință ori pe un fond forestier.

(3) Stupinele staționare vor fi înregistrate și evidențiate în baza de date oficială la primării, comisia locală de bază meliferă, dispensare veterinare teritoriale.

(4) Stupinele staționare autorizate pentru creșterea mătcilor nu vor fi amplasate în masive melifere de importanță națională.

(5) Suprafața de teren pentru vatra de stupină se acordă în funcție de mărimea stupinei, dar nu va fi mai mică de 5 m 2 pentru fiecare familie de albine și 50 m 2 pentru fiecare pavilion apicol.

Art. 3

(1) Transhumanta este veriga tehnologică în activitatea de producție apicolă, prin care apicultorul deplasează familiile de albine în cursul anului la unul sau mai multe masive melifere aflate pe un teren agricol sau pe un fond forestier.

(2) Vatra de stupină în pastoral se atribuie în baza autorizației prevăzute la anexa nr. 1a), pe care o eliberează comisia județeană de bază meliferă și stupărit pastoral, la solicitarea scrisă a apicultorului, în care va preciza: masivul melifer și punctele de reper cât mai exacte, numărul de familii de albine, data de plecare, perioada de deplasare, precum și date personale de identificare și comunicare.

(3) Stupinele deplasate în pastoral vor putea fi identificate după un panou pe care vor fi trecute următoarele date: numele proprietarului, adresa, telefonul, numărul de stupi pe vatră, numărul de înregistrare la direcția sanitar-veterinară și cel al autorizației.

(4) Pentru sprijinirea și monitorizarea activității de stupărit pastoral se constituie anual:

a) Comisia centrală de bază meliferă și stupărit pastoral, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

b) comisii județene de bază meliferă și stupărit pastoral, în subordinea Comisiei centrale de bază meliferă și stupărit pastoral.

Art. 4

(1) Atribuțiile și componența comisiilor de bază meliferă și stupărit pastoral sunt următoarele:

1. Atribuțiile Comisiei centrale de bază meliferă și stupărit pastoral:

a) coordonează și controlează activitatea comisiilor județene și rezolvă problemele care depășesc competențele comisiei județene;

b) centralizează resursele melifere raportate de comisiile județene;

c) efectuează balanța meliferă la nivel național;

d) analizează necesarul și excedentul fondului melifer de interes național;

e) repartizează excedentul fondului melifer comisiilor județene cu bază meliferă deficitară.

2. Componența Comisiei centrale de bază meliferă și stupărit pastoral:

a) președinte - reprezentantul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

b) vicepreședinte - reprezentantul asociației profesionale de apicultori;

c) secretar - reprezentantul Asociației Crescătorilor de Albine din România;

d) membru - reprezentantul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;

e) membru - reprezentantul direcției cu atribuții fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

f) membru - reprezentantul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva;

g) membru - reprezentantul Ministerului Administrației și Internelor;

h) membru - reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

i) membru - reprezentantul Ministerului Mediului și Pădurilor.

3. Atribuțiile Comisiei județene de bază meliferă și stupărit pastoral:

a) centralizează cererile apicultorilor solicitanți de repartiție pentru bază meliferă;

b) inventariază și întocmește harta resurselor melifere la nivelul județului;

c) comunică rezultatul inventarului Comisiei centrale - excedentul sau deficitul rezultat ca urmare a solicitărilor și inventarului bazei melifere;

d) eliberează autorizațiile de stupărit pastoral;

e) analizează și soluționează litigiile apărute în derularea acțiunii de stupărit pastoral la nivelul județului.

4. Componența comisiei județene de bază meliferă și stupărit pastoral:

a) președinte - reprezentantul direcției județene agricole și pentru dezvoltare rurală;

b) vicepreședinte - reprezentantul asociațiilor profesionale de apicultori;

c) secretar - reprezentantul Asociației Crescătorilor de Albine din România;

d) membru - reprezentantul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;

e) membru - reprezentantul direcției județene pentru protecția plantelor;

f) membru - reprezentantul inspectoratului județean de poliție;

g) membru - reprezentantul consiliului județean;

h) membru - reprezentantul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva;

i) membru - reprezentantul inspectoratului teritorial de regim silvic și de vânătoare.

(2) Comisia centrală de bază meliferă și stupărit pastoral coordonează întreaga activitate de stupărit la nivel național, prin comisiile județene de bază meliferă și stupărit pastoral.

Art. 5

(1) În scopul protejării vieții și sănătății oamenilor și animalelor, precum și al protejării mediului și proprietății, amplasarea stupilor cu albine pe terenurile deținute de apicultor cu orice titlu se va face la o distanță de cel puțin 5 m față de drumurile publice sau hotarele proprietății învecinate ori hotarele proprietății publice sau private aflate în intravilan ori în extravilan.

(2) În situația în care distanțele prevăzute la alin. (1) nu pot fi respectate, stupii cu albine vor fi despărțiți de vecinătăți printr-un gard, zid, plasă sau orice alt material prin care albinele să nu poată pătrunde în zbor, cu o înălțime minimă de 2 m de la nivelul solului, care să se continue pe aceeași linie încă 2 m lateral de extremitățile stupului.

(3) Numărul familiilor de albine amplasate pe un teren conform cerințelor prevăzute la alin. (2) nu este limitat.

(4) Apicultorul nu răspunde pentru prezența albinelor în căutarea polenului și nectarului pe diverse proprietăți, vii, livezi ori pentru prezența roiurilor, ca urmare a instinctului de înmulțire.

Art. 6

Pentru utilizarea optimă a potențialului melifer, se recomandă încărcături optime de familii de albine la hectar, după cum urmează:

- salcâm - 15-30 de familii de albine/hectar;

- tei - 10-15 familii de albine/hectar;

- floarea-soarelui - 1-2 familii de albine/hectar;

- pomi fructiferi - 2-3 familii de albine/hectar;

- rapiță - muștar - 2-3 familii de albine/hectar;

- leguminoase perene - 4-6 familii de albine/hectar;

- plante medicinale - 3-4 familii de albine/hectar; și aromatice

- zmeuriș și zburătoare - 3-5 familii de albine/hectar.

Art. 7

(1) Termenele pentru depunerea cererilor de solicitare a repartiției de bază meliferă la nivelul județului, a inventarierii resurselor melifere, raportarea acestora la nivel central, precum și repartizarea excedentului de fond melifer sunt prevăzute în anexa nr. 1b).

(2) Apicultorii solicitanți de bază meliferă vor primi repartiția de la comisia județeană de bază meliferă și stupărit pastoral, prin eliberarea autorizației de stupărit pastoral.

(3) Secretarii comisiilor județene de bază meliferă și stupărit pastoral răspund atât de completarea corectă a autorizațiilor de stupărit pastoral, cât și de obținerea vizelor.

(4) Deplasarea familiilor de albine în pastoral se va efectua numai pe baza acestor autorizații, care vor fi însoțite de carnetul de stupină.

(5) Vetrele de stupină se atribuie în pastoral pe perioadă determinată și pe terenuri necultivate.

Art. 8

Pe întreaga perioadă de deplasare și amplasare a stupinei, apicultorul este răspunzător de respectarea normelor privind distanța dintre stupine, încărcătura la hectar, respectarea direcției de zbor a stupinelor amplasate anterior, având totodată obligația de a informa, în scris, consiliul local pe raza căruia este situată vatra de stupină, în cel mult 24 de ore de la instalarea pe vatră, asupra locului exact, perioadei de ședere, numărului familiilor de albine amplasate, cât și cu privire la datele personale de identificare unde poate fi anunțat în cazul efectuării tratamentelor fitosanitare cu substanțe chimice, pentru prevenirea intoxicațiilor la albine, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 9

Încălcarea prevederilor prezentului regulament se sancționează potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 10

Anexele nr. 1 a ) și 1 b ) fac parte integrantă din prezentul regulament.

- ANEXA Nr. 1 a : AUTORIZAȚIA DE STUPĂRIT PASTORAL ȘI OBLIGAȚIILE POSESORILOR ACESTEIA *)

(- Anexa la regulament)

(1) _ (fata)

Direcția pentru Agricultura și Dezvoltare Rurala a Județului
..............................

Asociația Crescătorilor de Albine din România

COMISIA DE BAZĂ MELIFERĂ ȘI STUPĂRIT PASTORAL

Vizat
LS.

AUTORIZAȚIA DE STUPĂRIT PASTORAL Nr. .........................................................
din __________________________

 

În conformitate cu Legea apiculturii nr. 89/1998 , cu Hotărârea Guvernului nr. 921/1995 și cu Ordinul Ministerului Agriculturii și Alimentației nr. 67/1998, autorizăm:

Domnul _______________________________________, cu domiciliul în __________________________,str. _______________________ nr. _________, sectorul __________ județul să instaleze stupina cu un număr de _________ familii de albine în județul ___________________,comuna _____________________, pădurea ___________________,parcela ______________ t borna ____________, la culesul de _________________ .

Posesorul prezentei autorizații poseda Certificatul sanitar-veterinar nr. ___________________.

PREȘEDINTE,

SECRETAR,

Semnătura de primire a autorizației __________________

_______

* ) Obligațiile posesorilor de autorizație sunt tipărite pe versoul autorizației.

=========================================================================================

(2) _ (verso)

Obligațiile posesorilor de autorizație * )

1. Prezenta autorizație, împreună cu certificatul sanitar-veterinar, se păstrează la vatra stupinei, asupra apicultorului sau paznicului, pentru a fi prezentată organelor de control.

2. Instalarea stupinei se va face numai pe vatra indicată în prezenta autorizație.

3. Numărul stupilor instalați va corespunde cu cel înscris în autorizație. La masivele melifere din păduri, distanța dintre două vetre va fi de cel puțin 100 m, iar la culturile agricole distanța va fi de cel puțin 300 m.

4. Amplasarea unei stupine pe direcția de zbor a albinelor aparținând altor stupine (între aceste stupine și sursa de cules) este interzisă.

5. Apicultorii vor informa în scris primăria asupra instalării stupinei, imediat după instalarea stupinei pe vatră, precizând numărul familiilor de albine, locul exact al vetrei, perioada de folosire a acesteia și adresa la care pot fi anunțați pentru a lua măsurile de prevenire a intoxicațiilor la albine în cazul unor tratamente.

6. Instalarea și folosirea vetrelor se vor face cu respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor, prevăzute de legislația în vigoare.

7. Apicultorii amplasați cu stupinele în patrimoniul silvic vor respecta întocmai prevederile Codului silvic.

8. În caz de nerespectare a regulamentului de stupărit pastoral și a Codului silvic, contravenienții vor fi sancționați în conformitate cu legislația în vigoare.

_______

* ) Se tipăresc pe versoul autorizației.

- ANEXA Nr. 1 b : TABEL privind principalele acțiuni pregătitoare pentru campania de stupărit pastoral

(- Anexa la regulament)

Nr. crt.

Acțiuni

Salcâm Culesul I și II

Tei

Floarea-soarelui

1.

Constituirea comisiei județene de bază meliferă și stupărit pastoral

până la 15 ianuarie

până la 15 ianuarie

până la 15 ianuarie

2.

Inventarierea principalelor resurse melifere

până la 1 martie

până la 1 martie

până la 30 aprilie

3.

Depunerea cererilor de stupărit pastoral

până la 15 martie

până la 15 martie

până la 15 aprilie

4.

Raportarea la Comisia centrală de bază meliferă și stupărit pastoral a disponibilului sau deficitului de resurse melifere de interes național

până la 31 martie

până la 31 martie

până la 30 aprilie

5.

Analizarea de către Comisia centrală de bază meliferă și stupărit pastoral a necesarului și excedentului de fond melifer de interes național și repartizarea pe județe a acestor suprafețe

până la 10 aprilie

până la 10 aprilie

până la 15 mai

6.

Emiterea autorizațiilor de stupărit pastoral de către comisia județeană de bază meliferă și stupărit pastoral

până la 20 aprilie

până la 20 aprilie

până la 1 iunie

7.

Recunoașterea vetrelor repartizate

până la 25 aprilie

până la 25 aprilie

În funcție de starea de vegetație

8.

Deplasarea stupinelor la masivele melifere

În funcție de data de înflorire a masivelor melifere

"

Art.II

Legea apiculturii nr. 89/1998 , publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 170 din 30 aprilie 1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul, Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă, numerotare.

-****-

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREȘEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 464 din data de 7 iulie 2010

Sus