HOTĂRÂRE nr. 921 / 1995

- privind unele măsuri pentru stimularea practicării apiculturii și asigurarea protecției familiilor de albine-

Guvernul României hotărăște:
Art. 1
(1)Ministerul Agriculturii și Alimentației, Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și Departamentul pentru Administrație Publică Locală asigură protejarea și utilizarea optimă a resurselor melifere, adoptând în acest scop măsurile prevăzute de lege.
(2)Aplicarea măsurilor de protejare și utilizare optimă a resurselor melifere revine Comisiei centrale și comisiilor județene de bază meliferă și stupărit pastoral, care colaborează în acest sens cu Asociația Crescătorilor de Albine din România.
Art. 2
(1)Regiile autonome din agricultură și silvicultură vor asigura amplasarea, fără plată, pe terenurile aflate în administrarea lor, a familiilor de albine, la cererea apicultorilor interesați, pe baza repartițiilor emise de comisiile prevăzute la art. 1 alin. (2).
(2)Consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, precum și Asociația Crescătorilor de Albine din România îi vor sprijini pe apicultori în realizarea operațiunilor prevăzute la alin. (1).
Art. 3
(1)Atribuirea, în condițiile art. 2, a terenurilor din fondul forestier aflat în proprietatea publică a statului se va face fără a fi afectată dezvoltarea normală a arboretelor.
(2)Apicultorii răspund penal, contravențional sau material, potrivit legii, pentru nerespectarea reglementărilor silvice și pentru pagubele produse fondului forestier.
Art. 4
În temeiul repartiției privind amplasarea familiilor de albine, emisă de comisia județeană de bază meliferă și stupărit pastoral, unitățile silvice vor încheia cu beneficiarul repartiției convenții în care se vor stipula suprafața de teren afectată, asigurându-se cel mult 5 m2 pentru fiecare familie de albine, perioada de atribuire a terenurilor, obligațiile reciproce, precum și alte clauze legate de protejarea fondului forestier.
Art. 5
Organele sanitare veterinare nu vor percepe tarife de manoperă pentru eliberarea certificatelor de sănătate necesare deplasării stupinelor în pastoral sau pentru polenizarea culturilor agricole entomofile, precum și pentru combaterea epizootiilor la albine.
Art. 6
(1)Direcțiile generale pentru agricultură și alimentație județene și a municipiului București și agențiile pentru protecția mediului vor asigura, cu sprijinul autorităților administrației publice locale, coordonarea acțiunilor de prevenire a intoxicațiilor la albine.
(2)În perioada înfloritului plantelor melifere și a celor care își realizează polenizarea cu ajutorul albinelor, aplicarea tratamentelor cu produse toxice pentru albine se va efectua în condițiile stabilite de lege și cu prealabila avertizare a apicultorilor.
Art. 7
Polenizarea dirijată a culturilor agricole entomofile cu ajutorul albinelor se realizează, în temeiul contractelor încheiate între proprietarii familiilor de albine și deținătorii de culturi, cu sprijinul Asociației Crescătorilor de Albine din România.
Art. 8
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației, elaborat în colaborare cu Asociația Crescătorilor de Albine din România și autoritățile publice prevăzute la art. 1, se vor stabili competența și modul de funcționare a Comisiei centrale și a comisiilor județene de bază meliferă și stupărit pastoral.
-****-

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:

Ministrul apelor, pădurilor

și protecției mediului,

Aurel Constantin Ilie

Secretar de stat,

șeful Departamentului

pentru Administrație Publică Locală,

Octav Cozmâncă

Ministrul agriculturii și alimentației,

Valeriu Tabără

Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 281 din data de 4 decembrie 1995