H.G nr. 213 / 2010

- pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 556/2008 privind aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2008-2010, precum și a normelor de aplicare a acestuia -

H.G nr. 213 din 17 martie 2010

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


Articol unic
- Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 556/2008 privind aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2008-2010, precum și a normelor de aplicare a acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 3 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:


1.După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 42, cu următorul cuprins:
"Art. 42
Pentru acțiunile realizate în anul 2010, prevăzute în Program, termenul-limită de depunere a cererii și a documentelor care o însoțesc este 16 august 2010."
2.La articolul 10, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:
"(12) Pentru anul 2010, valoarea sprijinului financiar de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale este în limita sumei de 6.685.562,5 lei, conform prevederilor Deciziei Comisiei Europene din data de 17 august 2007, prin care s-a aprobat Programul național apicol pentru perioada 2008-2010 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului, precum și contribuția financiară a Comisiei Europene la acesta."
-****-


PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Mihail Dumitru

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu


Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 198 din data de 29 martie 2010